ทะเลเมืองจันท์ หาดเจ้าหลาว
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันแรก                    กรุงเทพฯ–จันทบุรี–วังสวนบ้านแก้ว–ตลาดอัญมณี–พาณิชย์นาวี–หาดเจ้าหลาว- (B/L/D)

วันที่สอง               ศาลพระเจ้าตากสิน–เที่ยวสวนผลไม้–เขาบายศรี–กรุงเทพฯ) -  (B/L)