ปราจีนบุรีบ้านผางาม
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                    กรุงเทพฯ - แก่งหินเพิงริเวอร์ไซด์/ปราจีนบุรี – ล่องแก่งหินเพิง -บ้านผางาีมรีสอร์ท- (B/L/D)

วันที่สอง                บ้านผางามรีสอร์ท – วัดแก้วพิจิตร – ภัตตาคารแสนสว่างใจ - ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ – ตลาดผลไม้หนองชะอม - กรุงเทพฯ- (B/L)