เกาะกูด น้ำตกคลองเจ้า...ดำน้ำดูปะการัง...เที่ยวเกาะรัง&เกาะยักษ์
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

 

วันแรก                   กรุงเทพ-ท่าเรือตราด-เกาะกูด-น้ำตกคลองเจ้า- (B/L/D)

วันที่สอง                เกาะกูด-ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะรัง-เกาะยักษ์- (B/L/D)

วันที่สาม               เกาะกูด-ท่าเรือตราด-กรุงเทพ- (B/L/D)